Sämre 3:12-regler för dig som företagare?

Senast den 1 november 2016, ska ett nytt förslag presenteras kring ägare till fåmansföretag, den s.k. 3:12-utredningen.

Detta förslag avser regelförändringar som ska förhindra att företagare omvandlar tjänsteinkomster (lön) till kapitalinkomster (utdelningar). Eftersom lön normalt sett beskattas betydligt högre än utdelning anser regeringen att det idag finns en risk att sådan omvandling kommer att ske.

En åtstramning av regeln kan med stor sannolikhet medföra försämrade villkor för många fåmansföretag och entreprenörer.

Utöver det ursprungliga uppdraget att se över ägarskiften i fåmansföretag ska utredningen bland annat analysera följande frågeställningar:

  • storleken på och förutsättningarna för att få beräkna schablonbeloppet i förenklingsregeln (idag 159 775 kronor om ägaren har kvalificerade aktier),
  • storleken på och förutsättningarna för att få beräkna det lönebaserade utrymmet (idag 50 procent av utbetalda löner förutsatt att lönekrav uppfylls),
  • reglerna om sparat utdelningsutrymme (idag inga begränsningar),
  • skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet (idag 20 procent)

När utredningen presenterat sitt förslag kommer det att skickas ut på remiss. Innan eventuella förändringar i lagstiftningen kan träda i kraft måste förslaget godkännas av riksdagen vilket sannolikt innebär att några större förändringar inte kommer att träda i kraft förrän 1 januari 2018.